Shepherd

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (90x59) - 1952 year
Portrait of a girl. Salima

Portrait of a girl. Salima

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (50x35) - 1955 year
Portrait of the artist rano ismatova

Portrait of the artist rano ismatova

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (100x80) - 1954 year
Still life

Still life

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (80x60) - 1954 year
Shepherd

Shepherd

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (90x59) - 1952 year
Collective farmer

Collective farmer

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (35x27) - 1951 year
GAZ-51. Etude

GAZ-51. Etude

Rakhim Akhmedov

Oil on cardboard (13x17) - 1950 year
Stones

Stones

Rakhim Akhmedov

Oil on cardboard (12x18) - 1950 year
Morning

Morning

Rakhim Akhmedov

Oil on cardboard (26x37) - 1950 year
Mother's consideration

Mother's consideration

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (93x78) - 1956 year
Portrait of an old man

Portrait of an old man

Rakhim Akhmedov

Canvas, oil (50x40) - 1956 year