Caravan

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (90x120) - 2019 year
Sleeplessness

Sleeplessness

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (95x87) - 2015 year
Dance

Dance

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (80x70) - 2020 year
Mahalla

Mahalla

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (66x126) - 2015 year
Eternity

Eternity

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (88x110) - 2020 year

Captivity

Captivity

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (67x83) - 2020 year
Conspiracy

Conspiracy

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (75x98) - 2020 year
Plea

Plea

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (65x95) - 2020 year
Disarray

Disarray

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (68x95) - 2020 year
Mourning

Mourning

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (56x92) - 2020 year
Caravan

Caravan

Sarvar Yuldashev

Canvas, oil (90x120) - 2019 year